You are here:

אביזרי רתימה ועגינה

אביזרי רתימה ועגינה הוא שם כולל למכלול אמצעים המותקנים ברכב לצורך עגינה של כסא הגלגלים לרצפת הרכב, כאשר הנכה יושב בו או כאשר הוא ריק,
ולאמצעים לרתימת הנכה לתמיכה בו ולהגנה עליו במושבו בכסא הגלגלים.
כל הרצועות והחגורות שבשימוש חברת תמן עומדות בכל התקנים והדרישות המחמירות ביותר.

אביזרי רתימה ועגינה

אביזרי רתימה ועגינה הוא שם כולל למכלול אמצעים המותקנים ברכב לצורך עגינה של כסא הגלגלים לרצפת הרכב, כאשר הנכה יושב בו או כאשר הוא ריק,
ולאמצעים לרתימת הנכה לתמיכה בו ולהגנה עליו במושבו בכסא הגלגלים.
כל הרצועות והחגורות שבשימוש חברת תמן עומדות בכל התקנים והדרישות המחמירות ביותר.

חגורות בטיחות

מיועדות להגן על הנכה המוסע בכסא הגלגלים בעת הנסיעה.

חגורות הבטיחות מקיפות את כתפיו ומותניו של המוסע ומחוברות בעזרת חיבורים מהירים אל פסי עגינה מיוחדים שמותקנים ברצפת הרכב.
לחיצה על האבזם המרכזי משחררת את כל הרצועות שמקיפות את גופו של המוסע הקשור בכסא הגלגלים.

קיימות חגורות בטיחות מיוחדות למושבים לתמיכה בפלג הגוף העליון עבור נכים שלא שולטים ביציבות הגוף שלהם, וחגורות בטיחות מיוחדות
לקשירת ילדים או מבוגרים המוסעים בכיסאות גלגלים לתמיכה וייצוב הגוף במושב.

רצועות לעיגון כסא הגלגלים לרצפת הרכב

קיימות 4 רצועות עגינה, שתיים קדמיות ושתיים אחוריות שניתנות להארכה ונעילה בעזרת אבזם מתיחה מיוחד.

הרצועות מתחברות בעזרת חיבורים מהירים לשלדת כסא הגלגלים, מקבעות את כיסא הגלגלים לרצפת הרכב, ומונעות תזוזה
של הכיסא במהלך הנסיעה.
הרצועות מתאימות לכל סוגי כסאות הגלגלים ואינן מצריכות שינוי כלשהו בכיסא הגלגלים.

נועל חשמלי לכסא גלגלים

נועל חשמלי לכסא גלגלים הינו מתקן חשמלי המעגן אליו את כסא הגלגלים ומונע את תזוזתו בשעת הנסיעה.
הפעלת הנועל ושחרורו נעשים באופן חשמלי.

המערכת כוללת יחידת התראה חכמה שמתריעה כאשר הנהג לא נעול היטב בנועל או כאשר ישנו כשל במערכת הנעילה .