You are here:

מעלונים ורמפות

קיימים שני סוגי התקנים עיקריים להעלאת נכה נוסע או נוהג היושבים בכסא גלגלים לרכב.

ברכב שלא עבר הנמכה כך שגובה הכניסה מהרצפה רגיל, יותקן מעלון לכניסה מחלקו האחורי של הרכב או דרך דלת צד.
קיימים מספר סוגים של מעלונים; מעלון להתקנה על ריצפת הרכב או מעלית תחתית להתקנה חיצונית מתחת לסף הכניסה.

ברכב שעבר הנמכה בחלקו האחורי, בכדי להגדיל את גובה פנים הרכב ובכך לאפשר כניסת נכה ישוב על כיסא גלגלים,
תותקן רמפה לכניסת נכה בכיסא גלגלים דרך דלת הצד או דרך הדלת האחורית.
סוג המעלון או הרמפה, ומקום התקנתם יותאמו לסוג הרכב, מיקום הנוסע או הנוהג הנכה ברכב, וסידור הישיבה הנדרש.

מעלונים ורמפות

קיימים שני סוגי התקנים עיקריים להעלאת נכה נוסע או נוהג היושבים בכסא גלגלים לרכב.

ברכב שלא עבר הנמכה כך שגובה הכניסה מהרצפה רגיל, יותקן מעלון לכניסה מחלקו האחורי של הרכב או דרך דלת צד.
קיימים מספר סוגים של מעלונים; מעלון להתקנה על ריצפת הרכב או מעלית תחתית להתקנה חיצונית מתחת לסף הכניסה.

ברכב שעבר הנמכה בחלקו האחורי, בכדי להגדיל את גובה פנים הרכב ובכך לאפשר כניסת נכה ישוב על כיסא גלגלים,
תותקן רמפה לכניסת נכה בכיסא גלגלים דרך דלת הצד או דרך הדלת האחורית.
סוג המעלון או הרמפה, ומקום התקנתם יותאמו לסוג הרכב, מיקום הנוסע או הנוהג הנכה ברכב, וסידור הישיבה הנדרש.

מעלית משטח

מעלית המותאמת לעבודה בעומסים גבוהים ולכיסאות גלגלים (כ"ג) גדולים ורחבים.

עקב גודל המשטח ניתן להתקינה במספר מצומצם של רכבים, והיא לא ניתנת להתקנה בדלת צד עקב חסימת שדה הראיה מאחור.

עומס מותר 320 – 350 ק"ג.

מעלית כנפיים

משטח הנפתח לצדדים ומאפשר מעבר ושדה ראיה פתוח.

המעלית ניתנת להתקנה בדלת צד אך אורך המשטח קטן יחסית והיא בולטת פנימה אל תוך הרכב.

עומס מותר 320 – 350 ק"ג.

מעלית מתקפלת

משטח המעלית מתקפל לשניים ועל ידי כך מאפשר הכנסתו לרכבים בעלי גובה מפתח נמוך אך תוך כדי חסימת המעבר באופן חלקי.

המעלית לא ניתנת להתקנה בדלת צד והיא חוסמת חלקית את שדה הראיה מאחור.

עומס מותר 320 – 350 ק"ג.

מעלית תחתית

מעלית המותקנת חיצונית לרכב כך שאינה מפריעה למעבר בדלת הצדדית.

ניתן להתקינה בדלת צד בלבד והיא חשופה יותר לפגיעות עקב מיקומה מחוץ לרכב והקטנת מרווח הגחון.

עומס מותר 300 – 350 ק"ג.

רמפה ידנית / חשמלית

מאפשרת כניסה לרכבים שעברו הנמכה וגובה הכניסה שלהם מאפשר זווית כניסה לפי דרישות התקן.

מדרגה חשמלית

מסייעת בעליה ובירידה מהרכב בעיקר כאשר מדובר ברכבים גבוהים.

עומס מותר 80 – 120 ק"ג.