You are here:

רכבים

סוג הרכב, לנכה נוהג או מוסע, ואבזורו נקבעים ע"י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים עבור ביטוח לאומי, בהתאם ליכולותיו ומגבלותיו של הנכה הנוהג או המוסע.
יחד עם זאת יש מקום לשינוי סוג הרכב ו/או האבזור עפ"י צרכי הנכה.

לפני רכישת רכב מומלץ מאוד לפנות לאחד מנציגינו כדי לקבל מידע מדויק לגבי האפשרויות העומדות בפניך בכל הנוגע להליכי קביעת הזכאות,
לבחירת דגם הרכב והאבזור המתאים לצרכיך.

בסיום תהליך ההתאמה, האבזור וההתקנות בתמן, הרכב עובר בדיקה של מעבדת הרכב של הטכניון ואישור של משרד התחבורה
וזאת בנוסף לבדיקות האיכות המבוצעות בתמן ע"י מבקר האיכות.

רכבים לנכה נוהג

רכב לנהיגה עצמית לנכים בעלי מוגבלות פיזית עם כסא הגלגלים, מאובזר ומותאם באופן אישי לפי מגבלות הנכה הנוהג, בנהיגה מכסא הגלגלים או ממושב נהג מיוחד.

במחלקת ההנדסה והפיתוח של תמן יפתחו ויתקינו פתרונות נהיגה והסעה גם במקרים בהם פתרונות האבזור הסטנדרטיים אינם מספקים. כל אביזרי העזר לנהיגה מותקנים במקביל למערכות המקוריות של הרכב כך שבעת הצורך גם נהג רגיל יכול לנהוג ברכב.

רכבים להסעת נכה

רכב המיועד להסעת נכה/ים הישובים בכסא גלגלים.

דגם הרכב יותאם לצרכי הנכה המוסע בהתחשב בגובהו, במידות כסא הגלגלים וצרכיו האישיים.

רכבים למכירה

רכבים למכירה בהזדמנות פז, יד ראשונה
מחירים שלא נראו כמותם!