You are here:

"חיבור אמיתי"

תמן חיבור אמיתי

פרטי מבצע "חיבור אמיתי"

מבצע חיבור אמיתי ממשיך בשיא הכח!
ממליצים על לקוחות ונהנים ממגוון מתנות בשווי של עד 2,000 ₪ 🎁
בידקו מהר בטלפון הנייד אם קיבלתם הודעה,
המליצו על חבר וצפו במתנות מפנקות שתקבלו על כל חבר שיצטרף לתמן.

"קיבלתי פרסים בשווי 18,000 שקל"

תקנון חיבור אמיתי

תקנון מבצע "חיבור אמיתי" של תמן תעשיית מערכות נהיגה בע"מ

כללי
חברת תמן תעשיית מערכות נהיגה בע"מ (להלן: "תמן") מודיעה בזאת על מבצע "חיבור אמיתי" כמפורט בתקנון זה
(להלן:"המבצע"). האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה.
מטרת מבצע "חיבור אמיתי" הוא קבלת לידים מהמשתתפים בו לצורך הגדלת מאגר לקוחות החברה ותגמול בהתאם
לנוהל שיפורט בהמשך.
2. הגדרות
בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירוש שרשום בצידם:
• "לקוח" – אדם אשר אבזר את רכבו האחרון במהלך 5 השנים האחרונות בחברת תמן או אדם שברכבו מותקן
אבזור של חברת תמן במהלך תקופת המבצע ;
• "מומלץ" – כל אדם אשר פרטיו הועברו באמצעות מערכת המבצע במטרה לבחון את רצונו להתקשר עם תמן
בקשר לאבזור הרכב.
• "ממליץ" – כל אדם אשר קיבל פנייה באמצעות מערכת המבצע ומעוניין להעביר פרטי מומלץ כלשהו לתמן .
• "תגמול" – צבירת נקודות במערכת לצורך רכישה ומימוש פרסים כפי שמוצעים במערכת ניהול המבצע.
• "ספק הפרס" – קורקט מתנות בע"מ ת.ד. 1380 כפר סבא 44113 או בדוא"ל: office@correct-gifts.com
• "תקופת המבצע" – התקופה שבין 12/11/2019 בשעה 08:00 ועד ליום 31/12/2021 בשעה 23:59 או מאוחר
יותר על פי שיקול דעתה של החברה.
3. תנאי השתתפות במבצע
• לקוחות או ממליצי ם שאינם לקוחות יעבירו שמות מומלצים באמצעות המערכת ויהיו זכאים לצבירת נקודות
אשר ישמשו לרכישת פרסים המוצעים במערכת המבצע.
• התנאי לצבירת הנקודות יהיה כניסת הרכב של המומלץ לאבזור באחד ממפעלי תמן. למען הסר ספק יובהר
כי לא יהיה זכאי אדם לתגמול כלשהוא טרם כניסת הרכב לאבזור.
• אין הגבלה באשר לכמות המומלצים שניתן להעביר .
• לא יבוצע תגמול במקרה שהמומלץ הינו לקוח תמן בהווה .
• תגמול יירשם רק על מומלצים אשר הועברו באמצעות המערכת ונרשמו על שם הממליץ לראשונה. לא יתוגמלו
שני אנשים על אותו מומלץ.
• ממליץ אשר העביר פרטים במערכת הביע בכך את הסכמתו לקבל עדכונים מהמערכת מעת לעת באשר
בכל עת או info@tmn.co.il למבצע האמור ו/או פרסומים אחרים. ניתן לבקש הסרה באמצעות מייל לכתובת
באמצעות לחצן "הסרה" שבמערכת.
• ממליץ אשר יעביר פרטי מומלץ שנקלטו בהצלחה במערכת יקבל עדכון באשר לטיפול בהם והתקדמות
התהליך מעת לעת.
4. תנאים לקבלת הפרס
• חלוקת הפרס הינה עד גמר המלאי ו/או תקופת המבצע, לפי המוקדם. כמות מינימאלית של פרסים: 500
יחידות מסוגים שונים. חלוקת הפרס תתואם עם המשתתף הזכאי .
5. שונות
• מלאי הפרסים מוגבל והוא יהיה רלוונטי רק בעת בחירתו במערכת. המגוון עשוי להשתנות מעת לעת.
• תמן ו/או קורקט רשאים לשנות בכל עת את הפרס ו/או תקופת המבצע ו/או את תנאי המבצע ו/או לבטל את
המבצע כולו לפי שיקול דעתן.
• תמן ו/או קורקט אינן אחראיות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לממליץ ו/או מומלץ ו/או לקוח ו/או לצד שלישי
כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות במבצע, ו/או בגין הזכייה בפרס. תמן אינה נותנת כל מצג
או התחייבות בקשר עם הפרס, והאחריות הבלעדית לפרס, לרבות טיבו, איכותו, אפשרות השימוש בו ולכל
דבר הקשור בו הינה של ספק הפרס והמשתתף מוותר על כל טענה כלפי תמן בקשר עם הפרס .
בכל מקרה של סתירה בין הוראות .tmn.co.il • תקנון המבצע יפורסם במערכת המבצע ובאתר תמן בכתובת
התקנון ובין פרסומים שונים ביחס אליו, יגברו הוראות התקנון; מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בקשר עם
המבצע יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב .